جملات قصار انگلیسی (الهام بخش)

جملات قصار انگلیسی (الهام بخش)

 

A Clear Vision, backed by Definite Plans, Gives You a Tremendous Feeling of Confidence and Personal Power. (Brian Tracy)

یک چشم‌انداز روشن، پشتیبانی شده توسط طرح های قطعی و معین، به شما احساس اعتماد به نفس و قدرت شخصی شگفت انگیزی خواهد داد.

The person who says it cannot be done should not interrupt the person who is doing it. (Chinese Proverb)

فردی که می‌گوید این کار عملی نیست نباید مزاحم کسی شود که در حال انجام آن کار است.

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other. (Brian Tracy)

خوشبینی خصوصیتی است که بیش از دیگر خصوصیات با موفقیت و شادمانی مرتبط است.

Success does not consist in never making mistakes, but is never making the same one a second time. (George Bernard Shaw)

موفقیت عبارت از هرگز اشتباه نکردن نیست، بلکه مرتکب نشدن همان اشتباه برای بار دوم است.

The only place where success comes before work is in the dictionary. (Vidal Sassoon)

فرهنگ لغت تنها جایی است که در آن موفقیت قبل از عمل کردن می‌آید.

Don’t be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment. The more experiments you make the better. (Ralph Waldo Emerson)

در مورد عملکرد خود زیاد ترسو و نازک‌ نارنجی نباشید. تمام زندگی یک تجربه است. هر چه بیشتر تجربه کنید، بهتر است.

My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. (Maya Angelou )

تنها ماموریت من در زندگی صرفا زنده ماندن نیست، بلکه پیشرفت کردن است، و این کار را با کمی شوق، کمی شفقت، کمی شوخ طبعی و کمی سلیقه انجام دادن است.

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. (Oprah Winfrey)

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کرده و جشن بگیرید، چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن وجود خواهد داشت.

If you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else. (Toni Morrison)

اگر آزاد هستید، باید شخص دیگری را آزاد کنید. اگر قدرتی دارید، پس وظیفه شما است که به شخص دیگری قدرت دهید.

When you have confidence, you can have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things. (Joe Namath)

وقتی که اعتماد به نفس دارید، می‌توانید خیلی لذت ببرید. و زمانی که شما لذت می‌برید، می‌توانید کارهای شگفت انگیزی انجام دهید.

If you want something you never had, you have to do something you’ve never done. (Thomas Jefferson)

اگر چیزی را می‌خواهی که هرگز نداشته ای، باید کاری را انجام دهی که هرگز انجام نداده ای.

There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self. (Ernest Hemingway)

هیچ شکوهی در برتری شما نسبت به همنوعان خود وجود ندارد، شکوه و اصالت واقعی در برتری شما نسبت به گذشته خویش است.

Never let the odds keep you from doing what you know in your heart you were meant to do. (H. Jackson Brown Jr )

هرگز اجازه ندهید احتمالات شما را از انجام کاری که در قلبتان می‌دانید باید انجام دهید متوقف کنند.

The scariest moment is always just before you start. (Stephen King)

همیشه ترسناکترین لحظه، دقیقا لحظه قبل از آنکه شروع کنید است.

A ship is always safe in a shore but that is not what it’s built for. (Albert Einstein)

یک کشتی همیشه در ساحل ایمن است ولی این آن چیزی نیست که برای آن ساخته شده است.

If you can dream it, then you can achieve it. You will get all you want in life if you help enough other people get what they want. (Zig Ziglar)

اگر بتوانید آن را تخیل کنید، می‌توانید به آن دست پیدا کنید. اگر به اندازه کافی به دیگران کمک کنید تا آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، همه آن چیزهایی را که در زندگی می‌خواهید به دست خواهید آورد.

Don’t let what you cannot do interfere with what you can do. (John Wooden)

اجازه ندهید چیزی که نمی‌توانید انجام دهید مانع چیزی شود که می‌توانید انجام دهید.

You don’t need to see the whole staircase, just take the first step. (Martin Luther King Jr)

نیازی نیست کل پلکان را ببینی، فقط اولین قدم را بردار.

That which does not kill us makes us stronger. (Friedrich Nietzsche)

آنچه ما را نکشد، ما را نیرومندتر خواهد کرد.

He who has a “why” to live can bear almost any “how”. (Friedrich Nietzsche)

کسی که “دلیلی” برای زندگی کردن داشته باشد هر “چطوری” را تاب خواهد آورد.

I didn’t come this far, to only come this far. (Unknown)

تا اینجا نیامدم، که فقط تا اینجا بیایم.

Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. (Unknown)

ذهن شما چیز قدرتمندی است. زمانی که آن را با افکار مثبت پر ‌کنید، زندگی‌ تان شروع به تغییر خواهد کرد.

When you see something beautiful in someone, tell them. It may take a second to say, but for them it could last a life time. (Unknown)

وقتی زیبایی را در کسی دیدی، به آنها بگو. شاید گفتنش ثانیه ای طول بکشد، اما برای آنها ممکن است یک عمر دوام بیاورد.

If you take risks and face your fate with dignity, there is nothing you can do that makes you small; if you don’t take risks, there is nothing you can do that makes you grand, nothing. (Nassim Nicholas Taleb)

اگر ریسک کنید و با شرافت با تقدیر خود روبرو شوید، هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید که شما را کوچک کند، اگر شما ریسک نکنید، هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید که شما را بزرگ کند، هیچ چیز.

At the end of the day it’s not about what you have or even what you’ve accomplished, it’s about who you’ve lifted up, who you’ve made better, it’s about what you’ve given back. (Denzel Washington)

در نهایت این که چه چیزی دارید یا حتی دستاورد شما چه بوده اهمیتی ندارد، چه کسی را یاری کردید، چه کسی را بهبود بخشیدید [و] آن چیزهایی که بازگرداندید، اهمیت خواهند داشت.

Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. (Jesus Christ)

درخواست کنید و به شما داده خواهد شد، جستجو کنید و پیدا خواهید کرد، در بزنید و در به روی شما باز خواهد شد.

A man who fears suffering is already suffering from what he fears. (Michel de Montaigne)

شخصی که از رنج و عذاب ترس دارد، پیش از این از ترس خود در رنج و عذاب است.

The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell. (Unknown)

کسی که سقوط میکند و بلند می‌شود خیلی قوی ‌تر از آنی است که هرگز سقوط نمی‌کند.

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success. (Edward Everett Hale)

گرد هم آمدن یک شروع است، در کنار هم ماندن پیشرفت است، کار کردن با هم موفقیت است.

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. (John C. Maxwell)

یک رهبر کسی است که مسیر را می‌شناسد، مسیر را می‌پیماید و مسیر را رهنمون می‌شود.

Nothing is impossible, the word itself says “I’m possible”! (Audrey Hepburn)

هیچ چیز غیر ممکن نیست، خود کلمه میگوید “من ممکن هستم”!

Good, better, best. Never let it rest. Till your good is better and your better is best. (St. Jerome)

خوب، بهتر، بهترین. هرگز اجازه توقف ندهید. تا زمانی که خوب شما بهتر و بهتر شما بهترین شود.

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. (Rabindranath Tagore)

فقط با ایستادن و خیره شدن به آب نمی‌توانید از دریا عبور کنید.

Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God. (Leo Buscaglia)

استعداد تو هدیه‌ خداوند به تو است. کاری که تو با آن میکنی هدیه‌ای است که تو به خداوند پس خواهی داد.

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. (Thomas A. Edison)

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن رقم می‌خورد. قطعی‌ترین راه موفق شدن همیشه فقط یک ‌بار دیگر تلاش کردن است.

 

©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM