جملات قصار انگلیسی (دوستی)

جملات قصار انگلیسی (دوستی)

 

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. (Helen Keller)

راه رفتن با یک دوست در تاریکی بهتر از تنها راه رفتن در روشنایی است.

Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. (Martin Luther King, Jr.)

عشق تنها نیرویی است که توانایی تبدیل یک دشمن به یک دوست را دارد.

A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success! (Doug Larson)

دوست واقعی کسی است که عیب های تو را نادیده می‌گیرد و موفقیت‌های تو را تاب می‌آورد.

Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.(Khalil Gibran)

دوستی هرگز یک فرصت نیست، [بلکه] همیشه یک مسئولیت شیرین است.

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. (Walter Winchell)

یک دوست واقعی کسی است که هنگامی که بقیه دنیا (دیگران) خارج می‌شوند او وارد می‌شود.

A true friend freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends courageously, and continues a friend unchangeably. (William Penn)

دوست واقعی آزادانه، عادلانه توصیه می‌کند، به آسانی یاری می‌رساند، جسورانه خطر می‌کند، صبورانه تحمل می‌کند، دلیرانه دفاع می‌کند و بدون تغییر یک دوست باقی می‌ماند.

I define friendship as a bond that transcends all barriers. When you are ready to expect anything and everything from friends, good, bad or ugly, that’s what I call true friendship. (Harbhajan Singh)

من دوستی را به عنوان یک پیوند که از همه موانع فراتر می‌رود تعریف می‌کنم. وقتی آماده باشید که هرچیز و همه چیز را از دوستان بپذیرید، خوب، بد و یا زشت این همان چیزی است که من دوستی واقعی می‌نامم.

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first; when you learn to live for others, they will live for you. (Paramahansa Yogananda)

در قلب شما یک جذب کننده (آهنربا) وجود دارد که دوستان واقعی را جذب خواهد کرد. آن جذب کننده از خود گذشتگی است، اول به دیگران اندیشیدن است؛ وقتی یاد می‌گیرید که برای دیگران زندگی کنید، آنها برای شما زندگی خواهند کرد.

Don’t flatter yourselves that friendship authorizes you to say disagreeable things to your intimates. On the contrary, the nearer you come into relation with a person, the more necessary do tact and courtesy become. (Oliver Wendell Holmes, Sr.)

به خود غره نشوید که دوستی مجوز گفتن حرفهای ناپسند به دوستان نزدیکتان را به شما می‌دهد. برعکس، هر مقدار به شخصی در رابطه نزدیک‌تر باشید، حیاتی‌تر است با ادب و نزاکت بیشتری برخورد کنید.

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art. It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival. (C. S. Lewis )

دوستی، مانند فلسفه، مانند هنر غیر ضروری است. ارزش بقا ندارد، بلکه یکی از آن چیزهایی است که به بقا ارزش می‌دهد.

When a friend is in trouble, don’t annoy him by asking if there is anything you can do. Think up something appropriate and do it. (E. W. Howe)

هنگامی که یک دوست دچار دردسر است، او را با پرسیدن اینکه آیا کاری هست که شما بتوانید انجام دهید، رنجور نکنید. به یک چیز مناسب فکر کرده و آن را انجام دهید.

Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. (Eleanor Roosevelt)

افراد فراوانی به زندگی شما وارد و از آن خارج خواهند شد، اما تنها دوستان واقعی رد پای خود را در قلب شما باقی خواهند گذاشت.

Friendship consists in forgetting what one gives and remembering what one receives. (Alexander Dumas)

دوستی شامل از یاد بردن چیزهایی است که فرد می‌دهد و به یاد آوردن چیزهایی است که فرد دریافت می‌کند.

I value the friend who for me finds time on his calendar, but I cherish the friend who for me does not consult his calendar. (Robert Brault)

من برای دوستی که در تقویم خود برایم زمان پیدا می‌کند ارزش قائل هستم، ولی گرامی میدارم دوستی را که برای من تقویمش را کنکاش نمی‌کند.

Some people arrive and make such a beautiful impact on your life; you can barely remember what life was like without them. (Anna Taylor)

بعضی ها از راه می‌رسند و چنان تاثیر زیبایی بر زندگی شما می‌گذارند، که به سختی می‌توانید به یاد آورید که زندگی بدون آن‌ها چه شکلی بود.

A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things you can be. (Douglas Pagels)

یک دوست یکی از بهترین چیزهایی است که می‌توانید داشته باشید، و یکی از برترین چیزهایی است که می‌توانید باشید.

When we honestly ask ourselves which person in our lives means the most to us, we often find that it is those who, instead of giving advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain and touch our wounds with a warm and tender hand. (Henri Nouwen)

وقتی صادقانه از خودمان بپرسیم که کدام فرد در زندگی ما بیشترین اهمیت را دارد، اغلب متوجه می‌شویم که آن کسانی هستند که به جای دادن مشاوره، راه‌ حل‌، یا درمان، ترجیح می‌دهند درد ما را سهیم شده و با یک دست گرم و مهربان زخم‌های ما را لمس کنند.

One of the tasks of true friendship is to listen compassionately and creatively to the hidden silences. Often secrets are not revealed in words, they lie concealed in the silence between the words or in the depth of what is unsayable between two people. (John O’Donohue)

یکی از وظایف دوستی واقعی این است که با شفقت و خلاقانه به سکوت پنهانی گوش دهید. اغلب رازها به صورت کلامی آشکار نمی‌شوند، آنها در سکوت بین کلمات یا در عمق ناگفتنی هایی که بین دو نفر وجود دارد پنهان هستند.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. (A. A. Milne)

اگر یکصد سال زندگی کنی، من می‌خواهم صد سال منهای یک روز زندگی کنم تا هرگز مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم.

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down. (Arnold H. Glasgow)

یک دوست واقعی هرگز در مسیر تو قرار نمی‌گیرد مگر اینکه در مسیر سقوط باشی.

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better. (Plutarch)

من به دوستی نیازی ندارم که وقتی تغییر می‌کنم تغییر کند و وقتی سر تکان می‌دهم سر تکان دهد؛ سایه من این کار را خیلی بهتر انجام می‌دهد.

If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere. (Zig Ziglar)

اگر به دنبال یک دوست می‌گردید، متوجه خواهید شد که آن‌ها بسیار کمیاب هستند. اگر بیرون می‌روید که یک دوست باشید، همه جا آنها را پیدا خواهید کرد.

Keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you believe that you too can become great.(Mark Twain)

از کسانی که سعی می‌کنند جاه‌ طلبی‌های شما را کوچک بشمارند دوری کنید. افراد کوچک همیشه این کار را می‌کنند، ولی افراد بزرگ منش به شما این باور را خواهند داد که شما نیز می‌توانید بزرگ باشید.

Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you. (William Arthur Ward)

تملقم را بگو و احتمالا تو را باور نخواهم کرد. مرا مورد انتقاد قرار بده و احتمالا تو را دوست نخواهم داشت. مرا نادیده بگیر و احتمالا تو را نخواهم بخشید. مرا تشویق کن و من تو را فراموش نخواهم کرد. مرا دوست بدار و من هم شاید مجبور شوم تو را دوست بدارم.

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. (Oprah Winfrey)

خیلی از مردم می‌خواهند با شما در لیموزین همسفر شوند، اما چیزی که شما می‌خواهید، کسی است که با شما سوار اتوبوس شود وقتی که لیموزین خراب است.

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. (Donald Miller)

زمانی که دیگر انتظار ندارید افراد بی عیب و نقص باشند، می‌توانید آنها را برای همان چیزی که هستند دوست داشته باشید.

If it’s very painful for you to criticize your friends, you’re safe in doing it. But if you take the slightest pleasure in it, that’s the time to hold your tongue. (Alice Duer Miller)

اگر برای شما خیلی دردناک است که از دوستان خود انتقاد کنید، برای انجام این کار در امان هستید (می‌توانید به انجام دادن این کار ادامه دهید). اما اگر انجام این کار کوچکترین لذتی برای شما داشته باشد، وقت آن است که زبانتان را نگه دارید.

They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. (Carl W. Buechner)

آنها ممکن است آنچه را که شما گفته‌اید فراموش کنند، اما هرگز فراموش نخواهند کرد که چه احساسی به آنها دادید.

Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget. (G. Randolf)

دوستان واقعی خوب به سختی پیدا می‌شوند، سخت رها می‌شوند و فراموش کردنشان ممکن نیست.

©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM