کارون زیبا

The Beautiful Karun

کارون زیبا

The beautiful Karun with 950 km long is the largest and longest river in Iran. Karun is the only river in Iran that partially has navigable waterway. It flows out of the Zagros mountains ranges and receives many forks like the Dez and the Kuhrang. Karun in its way to its final destination, Persian Gulf, joins with Arvand Rud (Shatt al-Arab).

کارون زیبا با ۹۵۰ کیلومتر طول بزرگترین و طولانی‌ترین رودخانه در ایران است. کارون تنها رودخانه‌ای در ایران است که بخشی از راه آبی آن قابل کشتی رانی است. از رشته کوه‌های زاگرس جریان گرفته و شاخه‌های زیادی مانند دز و کوه رنگ به آن ملحق می‌شوند. کارون در مسیر رسیدن خود به مقصد نهایی‌اش، خلیج فارس، به اروند رود (شط العرب) ملحق می‌شود.

زیبایی‌های ایران

Karun carries the most important history and collective memories of Khuzestan people and the people have a strong sense of belonging to the river and its history and wellbeing.

کارون مهمترین تاریخ و خاطرات جمعی مردم خوزستان را با خود حمل می‌کند و مردم احساس تعلق فراوانی به رودخانه و تاریخ و ماندگاری آن دارند.

زیبایی‌های ایران

Karun passing through Ahvaz, the beautiful city of history and life, the capital of Khuzestan province. The many bridges crossing over Karun made Ahvaz the first city in the Middle East to hosts 8 amazing bridges. Pol Sefid, the oldest metal bridge in the Middle East, and the Suspended Bridge (Cable Bridge) the largest suspended bridge in the Middle East are among these beautiful bridges.

کارون از شهر زیبای تاریخ و زندگی، مرکز استان خوزستان، اهواز، عبور می‌‌کند. پل‌‌های متعدد بر روی کارون، اهواز را به اولین شهری در خاورمیانه تبدیل کرده که هشت پل زیبا را در خود میزبانی می‌‌کند. پل سفید، قدیمی ترین پل فلزی در خاورمیانه، و پل معلق (پل کابلی) بزرگترین پل معلق خاورمیانه در میان این پل‌‌های زیبا قرار دارند.

زیبایی‌های ایران

The two side shores of Karun in Ahvaz are adding more beauty to this river and also playing a vital role in the inhabitant’s nightlife. Riding a boat or walking along its shore and watching seagulls flying in the sky can give ineffable feeling of joy that definitely sticks with the visitors for a very long time.

دو ساحل اطراف رودخانه کارون در اهواز زیبایی دو چندانی را به این رودخانه می‌‌بخشند و همچنین در زندگی شبانه ساکنین نقش حیاتی ایفا می‌کنند. قایق سواری یا در طول ساحل قدم زدن و تماشا کردن پرواز مرغان دریایی در آسمان قطعا می‌‌تواند احساس شادی غیر قابل توصیفی در بازدید ‌‌کنندگان به وجود آورد که قطعا تا مدت‌‌های طولانی با آنها باقی خواهد ماند.

زیبایی‌های ایران

At the end it is worth mentioning that, the wonderful Karun without any doubts needs our attention, its environment and creatures must be considered as a natural valuable heritage and be protected by the people and as well as the government. Hopefully, we all can be trustworthy trustees for the next generations with this amazing river.

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که کارون خارق العاده بدون شک به توجه ما نیاز دارد، محیط زیست و موجودات آن باید به عنوان یک میراث ارزشمند طبیعی در نظر گرفته شده و توسط مردم و همچنین دولت مورد حمایت قرار گیرد. امیدواریم همه‌‌ی ما بتوانیم در مورد این رودخانه شگفت انگیز برای نسل‌‌های بعد امانتدار قابل اعتمادی باشیم.

©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM