ضرب‌المثل‌های انگلیسی

آشنایی با ضرب‌ المثل‌های انگلیسی به همراه مثال و معادل فارسی در پایاموز!

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (U-Y)

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (U-Y) Unaccustomed to something. She is unaccustomed to high hill shoes. او به کفشهای پاشنه بلند عادت نداره. …مشاهده

تصویر پروفایلپایاموز20/05/2019

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (P-T)

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (P-T)     Pay arm and leg. I paid an arm and a leg for that suit, almost …مشاهده

تصویر پروفایلپایاموز20/05/2019

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (K-O)

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (K-O)     Knock it off. Knock it off Jack, I don’t want to argue with you. جک …مشاهده

تصویر پروفایلپایاموز20/05/2019

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (G-J)

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (G-J) Give him an inch and he’ll take a mile. My God, he is rude! Give him an …مشاهده

تصویر پروفایلپایاموز20/05/2019

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (A-F)

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (A-F) As cool as cucumber. During the incident, all of them were as cool as cucumber. در هنگام …مشاهده

تصویر پروفایلپایاموز20/05/2019
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM