جملات قصار

جملات قصار انگلیسی (زندگی)

جملات قصار انگلیسی (زندگی)     The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. …مشاهده

تصویر پروفایلجلیل محسنی20/05/2019

جملات قصار انگلیسی (الهام بخش)

جملات قصار انگلیسی (الهام بخش)   A Clear Vision, backed by Definite Plans, Gives You a Tremendous Feeling of Confidence …مشاهده

تصویر پروفایلجلیل محسنی20/05/2019

جملات قصار انگلیسی (دوستی)

جملات قصار انگلیسی (دوستی)   Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. …مشاهده

تصویر پروفایلجلیل محسنی20/05/2019
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM